PDA

View Full Version : phan mem ban hang MAY BAN HANGseoer1123
02-18-2013, 02:46 AM
công ty chuyên cung c?p gi?i pháp v? các ph?n m?m qu?n lý. Quan di?m l* tr? th*nh nh* s?n xu?t, nh* cung c?p v* tri?n khai các gi?i pháp CNTT có ch?t lu?ng cao. Chúng tôi t?p trung v*o các hu?ng phát tri?n sau:
- T*ch h?p h? th?ng
- Phát tri?n, tri?n khai ph?n m?m dóng gói, ph?n m?m gi?i pháp.
- Tu v?n gi?i pháp CNTT.
- Gia công ph?n m?m.
v?i các s?n ph?m ch*nh :
phan mem ban hang ( http://maybanhang.net/phan-mem-quan-ly-ban-hang/)
phan mem quan ly ban hang ( http://maybanhang.net/phan-mem-quan-ly-ban-hang/)